We zijn geen bijbelgroep maar werken wel geregeld met de bijbel.
We zijn geen therapeutische groep maar onze gesprekken zijn wel helend.
We zijn geen gebedsgroep maar we bidden wel geregeld.
We zijn geen gezinsgroep maar er is wel plaats voor het gezin.
We zijn geen vriendengroep maar we zijn wel vrienden geworden van elkaar.
We zijn geen koffiekransje maar babbelen soms wel gezellig.

Getuigenis

«Leken moeten zich meer engageren in de kerk en de wereld van vandaag. De GCL ondersteunt me bij mijn inspanningen. De samenleving en het leven zijn niet eenvoudig. Dank zij de Ignatiaanse spiritualiteit en een beoefening van de onderscheiding in het dagelijks leven, zie ik de dingen helderder.»

Geloof bewust beleven

GCL'ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus is de basis in de zoektocht naar wat echt telt. Vanuit dit verhaal proberen GCL'ers te onderscheiden wat perspectiefvol is in het leven en wat niet, dit in het spoor van Ignatius van Loyola. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan hierbij centraal. Wat uit die zoektocht komt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

Een GCL-bijeenkomst

Elke GCL-groep mag anders zijn, legt zijn eigen accenten. In de maandelijkse samenkomsten komen de volgende "ingrediënten" op de één of andere manier wel terug.

We wisselen onze ervaringen uit, maken tijd om te luisteren naar wat anderen bezig hield in hun gezin, op hun werk, in hun sociaal leven.

We kijken naar het leven van Jezus… Of de groep nu over een bijbeltekst reflecteert, een artikel uit het tijdschrift gebruikt of een inspirerend boek in ignatiaanse geest volgt, altijd weer is onze leidraad Zijn leven. Ook hierin vinden we elkaar in een boeiende dialoog.

GCL heeft een biddende dimensie. Een bijeenkomst eindigt meestal met een gebed, soms een eucharistie, waarin we alles wat we "meebrachten" in gebed aan Hem voorleggen. Tot slot wordt in veel groepen gezellig iets gegeten en gedronken.

Ignatiaanse spiritualiteit

Ignatius' spiritualiteit wordt sterk bepaald door het thema van 'God zoeken en vinden in alle dingen'. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. De ignatiaanse spiritualiteit is geen theorie. Het is een hele ervaringswereld, die rechtstreeks teruggaat op wat Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, zelf heeft meegemaakt. Uit zijn 20 jaar durende pelgrimstocht heeft hij de Geestelijke Oefeningen gepuurd. Deze zijn het fundament geworden van een van de grote christelijke spirituele tradities. Eigen aan deze traditie is dat zij mensen uitnodigt om hun eigen persoonlijkheid zo sterk als mogelijk te ontplooien. Een leven lang. Vrijheid, creativiteit en vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden. Maar net zo goed luisterbereidheid, dienstbaarheid en innerlijkheid.

Meer

GCL groepen in Vlaanderen

Voorstelling

De GCL groepen zijn verspreid over het hele Vlaamse land. Voorstelling groepen is nog uit te werken.

Gebed van Sint-Ignatius

Neem, Heer,
en aanvaard
mijn vrijheid,
mijn geheugen,
mijn verstand
en heel mijn wil,
alles wat ik heb en bezit.
U hebt het mij gegeven,
aan U, Heer,
geef ik het terug.
Alles is van U,
beschik erover
geheel volgens uw wil.
Geef dat ik U mag liefhebben.
Die genade is mij genoeg. (G.O. 234)

GCL Gebed

Heer, U spreekt mij aan.
U nodigt mij voortdurend uit
om vanuit uw liefde te gaan leven
en de wereld wat beter te maken,
nieuwer, meer doortrokken van uw Geest.
Wil mij dan helpen, Heer,
en maak dat ik in trouwe vriendschap met anderen
daar steeds naar streef.
Help mij stil te worden
om uw wil beter te leren kennen,
om te zien wat U van mij verwacht.
Laat mij U overal ontmoeten,
thuis, op weg, in mijn dagelijks leven.
Geef dat ik elk menselijk opzicht trotseer
en durf op te komen
tegen onrecht en onwaarheid
Geef dat ik de moed opbreng
mezelf te bevrijden
om anderen te bevrijden.
Moeder Maria,
wees mijn voorbeeld van overgave en inzet.
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen,
een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
en dat alles verwacht
van Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Contact: info@gclvlaanderen.be